İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI

 

Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ramazan TURAN

 

 

 

AKADEMİK PERSONEL:                                                                                                             

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan TURAN

Arş. Gör. Sümeyra TURAN

   

                           

Misyonumuz ve Vizyonumuz

İslâm Felsefesi, İslam kültür ve medeniyeti içerisinde geliştirilmiş felsefelerin genel adıdır. İslam Felsefesi dersi içerisinde İslam coğrafyasında yetişmiş düşünürlerin Tanrı, insan, toplum ve evren hakkında ortaya koydukları tutarlı ve sistemli fikrî faaliyetler, İslâm düşüncesinin kaynakları, tarihi ve geçirdiği evreler, İslâm düşüncesinin dünya düşünce tarihi içindeki yeri, evrensel düşünceye katkıları bugünkü durumu ve sorunları ele alınır. Bu çerçevede; İslâm felsefesinin ana hatlarını ve özelliklerini bilen, İslâm Felsefesi ve Ahlâkı’nı içselleştirerek kendini geliştirmeye ve erdemli olmaya çaba gösteren, İslâm dini ve felsefi mirasını değerlendirebilen, yaşanan hayatı yorumlayabilen ve bilimsel verilerden  yararlanarak problemlere çözüm üretebilen, yapıcı eleştirilere ve farklı görüşlere saygı duyan, İslam düşüncesini özümseyen ve insanlığa yararlı olacak her türlü yeniliğe ve sürekli gelişmeye açık olmanın gerekliliğine inanan, birikimini insanlığa hizmet için toplumla paylaşabilen bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

Eğitim Etkinlikleri

İslam Felsefesi Anabilim Dalı bünyesinde; “İslâm Felsefesi Tarihi I-II”, “İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi “,“Türk Düşünce Tarihi”, “Çağdaş İslâm Düşüncesi”, “İslâm Bilim Tarihi ve Felsefesi”, “Mukayeseli İslam ve Batı Düşüncesi” gibi zorunlu ve seçmeli dersler yer almaktadır.