İLAHİYAT FAKÜLTESİ

DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

 

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Ramazan AKKIR

 

 

 

 

AKADEMİK PERSONEL:                                                                                                             

Doç. Dr. Ramazan AKKIR

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BAYINDIR

Dr. Öğr. Üyesi Özkan ÖZTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer ÜZÜMCÜ 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Sabri ÇELİKTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Halil TEMİZTÜRK

Arş. Gör. Nuran ÇINAR                            

 

 

VİZYON VE MİSYON

İslam kültür ve medeniyetinin ana damarı, İslam düşüncesinin kendine mesele edindiği konulara dayanır. Bu konular, yaşadığımız kadim coğrafyadaki ilmi tarihsel tecrübenin de temel karakteristiğini oluşturur. Din bilimlerinin, insan tecrübesine ve hayatın aktüel yönüne varoluşsal değer kattığı hususunda şüphe yoktur.  Akıl/iman dengesinin tesisi, Tanrı sorunu, din dili, insan özgürlüğü ve benzeri konular bunların başında gelir. Bu konuların çözümünün mesele olarak ele alınması bile kayda değer hususlardır.

Din bilimlerinin kendilerine has bir bilgi nesnesi vardır. Bilgiye konu olması hususu tartışmalara konu olsa da “din bilimleri” terimi dahi bu duruma vurgu yapmaktadır. Bu anlamda din bilimleri bir amaca yönelik olarak ve belli bir metodoloji çerçevesinde iş görür. Bu bakımdan ana   konu “Tanrı” “alem” ve “insan” üçgeninde cereyan eden ilişkinin tarihsel ve aktüel bütün birimlerinde, bir ilahiyatçının çağımıza söyleyeceği söz vardır ve olmalıdır.

Biz dahi bu düstur muvacehesince kadim kültürümüzü ve kazanımlarımızı ihya ve inşa mefkûresini ayakta tutma gayretini görev tanımının merkezine koyuyoruz.

 

EĞİTİM FAALİYETLERİ

Felsefe Tarihi, Mantık, Din Felsefesi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Din Eğitimi v.s.