İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2019-10-14

Öğretim Üyelerimiz Balkanlar ve İslam Sempozyumuna KatıldıDr. Öğr. Üyesi Yakup Yüksel “Havâss-ı Kur'ân-ı Şerîf Adlı Risâlesi Bağlamında İşkodralı Lütfi Paşa’nın Tefsire Dair Notları”; Dr. Öğr. Üyesi Vezir Harman “Risaletün fi Beyani Asli’l-iman ve Cevherihi ve Sıfatihi Adlı Eseri Bağlamında Lütfü Paşa’nın İmana Dair Tespitleri”; Ar. Gör. Halil İbrahim Delen “Fasl fi Beyani’t-Tevhid ve’l-Müteşabihât Risalesi Bağlamında İşkodralı Lütfi Paşa’nın Sıfat ve Müteşabih Meselesine Yaklaşımı”; Ar. Gör. Ali Sever “İşkodralı Lütfi Paşa’nın (ö. 970/1563) Risaletü'lKünûz fi Letâifi'r-Rumûz Adlı Eserinin Hadis İlmi Açısından İncelenmesi” Dr. Öğr. Üyesi Emine Nurefşan Dinç “Hilmi Baba b. Hüseyin Bosnevî’nin Siyaset Risalesi”; Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Turan “Filibeli Ahmet Hilmi'ye Göre Yöntem Sorunu”; Dr. Öğr. Üyesi Hızır Yağcı “Derviş Ali el-Bosnevî’nin Hadis-i Erba‘in, Hikaye-i Erba‘in ve Gaziler Menâkıbı Adlı Eserinin Tahlili” başlıklı tebliğleri ile “Uluslararası Balkanlar ve İslam” sempozyumuna katılmışlardır.

Hocalarımıza çalışmalarında başarılar dileriz.