İLAHİYAT FAKÜLTESİ

DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

 

Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Özkan ÖZTÜRK

 

 

 

 

AKADEMİK PERSONEL:                                                                                                             

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet BAYINDIR

Dr. Öğretim Üyesi Özkan ÖZTÜRK

Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer ÜZÜMCÜ 

Dr. Öğretim Üyesi Hasan Sabri ÇELİKTAŞ

Doç. Dr. Ramazan AKKIR

Arş.Gör. Nuran ÇINAR                                

 

 

VİZYON VE MİSYON

İslam kültür ve medeniyetinin ana damarı, İslam düşüncesinin kendine mesele edindiği konulara dayanır. Bu konular, yaşadığımız kadim coğrafyadaki ilmi tarihsel tecrübenin de temel karakteristiğini oluşturur. Din bilimlerinin, insan tecrübesine ve hayatın aktüel yönüne varoluşsal değer kattığı hususunda şüphe yoktur.  Akıl/iman dengesinin tesisi, Tanrı sorunu, din dili, insan özgürlüğü ve benzeri konular bunların başında gelir. Bu konuların çözümünün mesele olarak ele alınması bile kayda değer hususlardır.

Din bilimlerinin kendilerine has bir bilgi nesnesi vardır. Bilgiye konu olması hususu tartışmalara konu olsa da “din bilimleri” terimi dahi bu duruma vurgu yapmaktadır. Bu anlamda din bilimleri bir amaca yönelik olarak ve belli bir metodoloji çerçevesinde iş görür. Bu bakımdan ana   konu “Tanrı” “alem” ve “insan” üçgeninde cereyan eden ilişkinin tarihsel ve aktüel bütün birimlerinde, bir ilahiyatçının çağımıza söyleyeceği söz vardır ve olmalıdır.

Biz dahi bu düstur muvacehesince kadim kültürümüzü ve kazanımlarımızı ihya ve inşa mefkûresini ayakta tutma gayretini görev tanımının merkezine koyuyoruz.

 

EĞİTİM FAALİYETLERİ

Felsefe Tarihi, Mantık, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, İslam Felsefesi v.s.