İLAHİYAT FAKÜLTESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Amaç 

Madde. 1 - Bu yönergenin amacı, Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülen Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı öğretimini düzenlemektir. 

 

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, Namık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nca yürütülen Arapça Hazırlık Sınıfı öğretimi ile ilgili esasları kapsar. 

 

Yasal Dayanak

Madde 3- (1) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan ve 04.12.2008 Tarih, 27074 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” esas alınarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Tanımlar 

Madde 4. 

(1) Arapça Yeterlilik ve Seviye Tespit Sınavı: Öğretim yılı başında yeni kayıt yaptıran öğrencilerin Arapça seviyelerini tespit etmek amacıyla yapılan bir sınavdır. 

(2) Ara Sınav: Öğretim sırasında öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik sınavdır. 

(3) Mazeret Sınavı: Ara sınavlara giremeyen ve geçerli mazeretleri olan öğrenciler için yapılan sınavdır. 

(4) Yılsonu sınavı: Hazırlık sınıfını okuyan öğrencilere Öğretim yılı sonunda yapılan sınavdır. 

(5) Hazırlık Sınıfı Eğitim Komisyonu: Hazırlık sınıfındaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesini ve koordinasyonunu sağlamak ve ayrıca bu yönergede belirtilen diğer görevlerde Dekanlığa yardımcı olmak üzere İlahiyat Fakültesi Dekanı tarafından seçilen biri başkan, en az üç öğretim elemanından oluşan komisyondur. Komisyonun görev süresi üç yıldır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Öğretim ve Sınavlar

 

Hazırlık Sınıfında Eğitim-Öğretim

Madde 5. Hazırlık sınıfında öğrenim süresi bir akademik yıl olup, her biri 16 haftalık iki yarıyıldan oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarında eğitim-öğretim Fakültenin akademik takviminde belirtilen tarihlerde başlar.

Madde 6. (1) Hazırlık sınıfında, haftada en az 24 kredi saatlik bir program uygulanır. Bir sınıftaki öğrenci sayısı 25’i geçtiğinde Fakülte Kurulu kararı ile yeni bir sınıf açılabilir. Sınıflar oluşturulurken muafiyet sınavı sonuçları dikkate alınır.

(2) Hazırlık sınıfında, öğrencilerin, temel ilahiyat bilimleri alanındaki eserleri anlayabilmeleri amacına yönelik olarak Arap dili kurallarının öğretilmesi, bu dile ait kelime dağarcığının genişletilmesi ve öğrencilerin kendilerini sözlü ve yazılı biçimde ifade edebilmelerini sağlayıcı dersler okutulur. Arapça okutulacak dersler yarıyıl başında ilan edilir. Hazırlık sınıfını başaran öğrenciler, öğretim boyunca bu derslerden en az dördünü alırlar. Hazırlık Sınıfı Eğitim Komisyonu’nun gerekçeli teklifi ve Fakülte Kurulu’nun onayı ile mevcut derslere yeni dersler eklenir veya çıkarılır. 

(3) Hazırlık sınıfı programı ve müfredatı, Hazırlık Sınıfı Eğitim Komisyonu ve Arap Dili ve Belağatı Anabilim Dalı işbirliği ile hazırlanır ve Fakülte Kurulu’nca karara bağlanır. Hazırlık Sınıfı Eğitim Komisyonu, bu program ve müfredatın geliştirilmesi, müfredatın bütün şubelerde aynı seviyede yürütülmesi, uygulamada karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi ve ilgili kurumlarla işbirliği yapılması için hazırlık sınıfında dersi bulunan öğretim elemanları ile toplantılar ve çalışmalar yapar. Hazırlık sınıfındaki öğretim faaliyetleri ile ilgili hazırladığı raporu her yılın sonunda Dekanlığa sunar. 

(4) Hazırlık sınıfında derse devam zorunludur. Devamsızlığı toplam yıllık ders saatinin % 20’sini aşan öğrenciler Yılsonu Sınavı’na giremezler ve devamsız sayılırlar. 

 

Akademik Takvim

Madde 7. Hazırlık Sınıfı öğretimi, akademik yıl esasına göre yapılır. Hazırlık Sınıfı öğretim takvimi, Fakülte önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve ilân edilir.

 

Hazırlık Sınıfı Seviye Grupları

Madde 8. Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin Arapça öğrenimine hangi seviyeden başlayacakları, seviye sınavının yapılıp yapılmayacağı Hazırlık Sınıfı Eğitim Komisyonu karar verir. 

 

Sınavlar ve Değerlendirme

Madde 9. Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne kesin kaydını yaptıran öğrenciler, öğretim yılı başında hazırlık sınıfı müfredatı esas alınarak hazırlanan Yeterlilik Sınavı’na tabi tutulurlar. Yeterlilik Sınavı’na girip başarılı olanlar lisans öğrenimine başlarlar. Muafiyet sınavına giremeyen veya sınava girip başarılı olamayanlar hazırlık sınıfına devam ederler. Bu sınavdan öğrencilerin başarılı olabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 60 – CB puan almaları gerekir. 

Madde 10. (1) Hazırlık sınıfında ders veren öğretim elemanlarının oluşturduğu komisyonca sınav soruları hazırlanır, uygulanır ve değerlendirilir. Sınavlar, yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır ve 100 puan üzerinden ve tamsayı olarak değerlendirilir. Sözlü sınavlar Fakülte Yönetim Kurulunca oluşturulacak komisyon tarafından yapılır. Notların verilmesinde ve ortalamanın hesabında kesir sayıları 0,5 veya üzeri ise üst tamsayıya, aksi takdirde alt tamsayıya yuvarlanır.

(2) Yeterlilik sınav tarihi yeni kayıt yaptıran öğrencilere Üniversiteye kesin kayıt sırasında duyurulur. Arapça Yeterlilik ve Seviye Tespit Sınavına, Fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin yanı sıra hazırlık sınıfında okuyup yılsonu sınavında başarısız olan öğrenciler, devamsızlıktan kalan öğrenciler ile kayıt donduran öğrenciler de girebilirler. Bu öğrencilerin hazırlık sınıfı başarı notunun hesaplanmasında Ara sınavı notları dikkate alınmaz.  Ek kontenjanla Fakülteye kayıt hakkı kazanan ve kayıt yaptıran öğrenciler için muafiyet ve seviye tespit sınavı açılır. 

 (3) Ara sınavların amacı, öğrenciyi yılsonu sınavına hazırlamaktır. Her yarıyılda en az üç kez yapılır. Ara sınav tarihleri her akademik yılın başlamasını takip eden bir ay içinde ilan edilir. Haklı ve geçerli sayılan bir mazereti nedeniyle Ara sınavına giremeyen öğrenciler için, durumlarını gerekli belge ile birlikte sınavı izleyen beş iş günü içinde ilgili Dekanlığa yazılı olarak bildirmeleri halinde Eğitim Öğretim Komisyonunun görüşü alınarak Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınavı yapılır.

 (4) Yılsonu sınavı, bahar yarıyılı sonunda yapılır ve bütün bir yılı kapsar. Öğrencinin yeterli ölçüde hazırlık eğitimi alıp almadığını ölçer. Devamsızlıktan kalan öğrenciler bu sınava giremezler. Yılsonu sınavının mazeret sınavı yoktur.

 

Hazırlık Sınıfında Başarısızlık

Madde 11. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik madde 7/9 hükümleri uyarınca hazırlık sınıfına devam eden öğrenci, hazırlık sınıfı eğitiminin ikinci yarıyılı sonunda yapılan yılsonu sınavında başarısız olması halinde, hazırlık sınıfına bir yıl daha devam eder, ikinci yıl başarısız olması halinde fakülteyle ilişiği kesilir, hazırlık sınıfı olmayan bir ilahiyat fakültesine nakil yapılabilir. Birinci  yıl devamsızlıktan kalan öğrenci hazırlık sınıfını bir yıl daha  tekrar eder.

 

Başarı Notu

Madde 12. Ara sınavlar ortalamasının % 40’ı, yılsonu sınavının % 60’ı toplanarak hazırlık sınıfının geçme notu tespit edilir. Bunun sonunda 100 tam not üzerinden en az 60 alanlar hazırlık sınıfını başarıyla geçmiş sayılırlar

 

Sınavlarda mazeret hali ve sınav sonuçlarının ilanı 

Madde 13. (1) Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini sınav tarihini takip eden beş iş günü içerisinde Dekanlığa yazılı olarak bildirir. Bu sürenin dışında yapılan başvurular işleme konulmaz. Hazırlık Sınıfı Eğitim Komisyonunun görüşü alınarak mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilenler, mazeret sınav hakkını idarece akademik takvime uygun olarak belirlenmiş olan tarihlerde kullanırlar. 

(2) Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı yapılmaz.

(3) Deneme sınavları ile muafiyet ve yılsonu sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

(4) Sınavı yapan öğretim elemanı/sınav komisyonu sınav tarihini takip eden bir hafta içinde içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder.

 

Sınav sonuçlarına itiraz

Madde 14. Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilanından itibaren beş iş günü içinde Dekanlığa dilekçe vererek maddi hata yönünden itiraz edebilirler. Daha sonra yapılan itirazlar kabul edilmez. İtiraz üzerine sınav kâğıdı ders sorumlusu/sorumluları tarafından, konunun kendisine intikal ettirilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde incelenir ve sonuç yazılı olarak Dekanlığa bildirilir. 

 

Kayıt dondurma ve disiplin işlemleri

Madde 15. Hazırlık eğitimi sırasında yıl tekrarını gerektirecek kayıt dondurma talepleri, Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Kayıt dondurma işlemi hazırlık eğitimi bir akademik yılı kapsadığından yarıyıllık olarak yapılmaz. Kayıt donduran öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılının başında yapılan yeterlik sınavına yeni öğrencilerle birlikte girebilirler.

 

Yönergede Yer Almayan Hükümler

Madde 16. Bu yönergede yer almayan hususlarda “Namık Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri ve “Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uygulanır. Uygulama sırasında doğabilecek problemleri çözmede Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kurulları yetkilidir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Yürürlük ve Yürütme

Madde 17. Bu yönerge Namık Kemal Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Madde 18. Bu Yönergeyi Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.